Ogólne Warunki Realizacji Zakupu i Dostaw oraz Wykonywania Usług dla PLASTEM P. Ciupa i T. Teodorczyk sp. k. z siedzibą w Janiszewicach

I. DEFINICJE:

Ilekroć w niniejszych Warunkach jest mowa o:

1. Nabywcy – należy przez to rozumieć PLASTEM P. Ciupa i T. Teodorczyk sp. k. z siedzibą w Janiszewicach, Janiszewice 3A, 98-220 Zduńska Wola.

2. Dostawcy – należy przez to rozumieć każdy podmiot będący Sprzedawcą lub Dostawcą produktów dla Nabywcy oraz każdy podmiot wykonujący Usługi dla Nabywcy;

3. Produktach – należy przez to rozumieć jakiekolwiek rzeczy ruchome, które Nabywca zamówił u Sprzedawcy lub Dostawcy celem ich wykonania i/lub zakupu, zgodnie ze specyfikacją rodzajową, ilościową i jakościową.

4. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie prace, których wykonanie Nabywca zamówił u Sprzedawcy, Dostawcy lub Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją rodzajową ilościową i jakościową.

5. Informacjach poufnych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje Nabywcy o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, udostępnione Dostawcy w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego czy zostały oznaczone jako „poufne” lub nie, w szczególności idee, techniki, technologie, schematy, rysunki, przedmiotu prawa autorskiego, modele, wynalazki, know-how, urządzenia, stosowane oprogramowanie i systemy zabezpieczeń, informacje dotyczące badań i ich wyników, doświadczeń, projektów i specyfikacji, informacje finansowe, wymagania handlowe i produkcyjne, listy kontrahentów, inwestorów i pracowników oraz ich dane kontaktowe, powiązania biznesowe i kontraktowe, prognozy biznesowe, plany marketingowe, informacje poufne osób trzecich (w dozwolonym zakresie), lub inne informacje przedstawiające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej może naruszyć interesy Nabywcy.

6. OW – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Sprzedaży i Dostaw oraz Wykonywania Usług.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Nabywanie wszelkich Produktów oraz usług przez PLASTEM P. Ciupa i T. Teodorczyk sp. k., odbywać się może wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Realizacji Sprzedaży i Dostaw oraz Wykonywania Usług.

2. Dostawca wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania OW w stosunku do ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów wprowadzonych przez Dostawcę.

3. Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Dostawcę OW jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Odstąpienie przez Nabywcę od stosowania w szczególnych wypadkach, określonych postanowień OW jest wiążące wyłącznie w stosunku do konkretnego zamówienia i nie może być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące przy realizacji innych zamówień składanych przez Nabywcę.

4. Postanowienia OW są podane do wiadomości Dostawcy, poprzez stosowną informację znajdującą się na dokumencie zamówienia oraz udostępnienie ich na stronie internetowej www.plastem.pl. Jeżeli Dostawca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Nabywcą przyjęcie przez Dostawcę OW przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, dostawy lub zlecenia (świadczenia usług).

5. Dostawca przystępując do wykonania Umowy potwierdza jednocześnie znajomość OW.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dostawa oświadcza, że Produkty stanowią jego własność, są wolne od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności nie są przedmiotem zastawu, są wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także nie toczy się wobec nich jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne.

2. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Produkty będą przez Nabywcę wykorzystywane, jako elementy maszyn, prac produktów czy systemów wysyłanych do klientów mających siedziby i fabryki w różnych krajach i Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wad Produktów, które zostaną ujawnione również po wysłaniu zainstalowanych Produktów do klienta Nabywcy.

3. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Usługi będą przez Nabywcę wykorzystywane, jako elementy maszyn, prac, produktów czy systemów wysyłanych do klientów mających siedziby i fabryki w różnych krajach i Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wad wykonywanych Usług, które zostaną ujawnione również po wykonaniu na rzecz klienta maszyn, prac, systemów lub zainstalowanych produktów do klienta Nabywcy.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Realizacja dostaw Produktów lub wykonanie Usług dla Nabywcy może nastąpić jedynie w wyniku zamówienia wystawionego przez Nabywcę, które Dostawca potwierdzi oświadczeniem wyrażającym zgodę na zawarcie umowy na warunkach podanych w zamówieniu.

2. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia Nabywcy oznacza przyjęcie zamówienia na warunkach w nich określonych oraz postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.

3. Dostawca zobowiązany jest do umieszczania numeru zamówienia na wszelkich dokumentach i korespondencji dotyczących realizacji zamówienia, dostawy Produktów i wykonywania Usług.

V. DOSTAWA

1. Zamówione Produkty będą dostarczone w sposób zgodny z zamówieniem Nabywcy. Jeżeli nie ustalono inaczej Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty na swój koszt do siedziby Nabywcy tj. Janiszewice 3A, 98-220 Zduńska Wola.

2. Wraz z dostawą Produktu na adres Nabywcy Dostawca jest zobowiązany przekazać Nabywcy wszelkie dokumenty wymagane Umową lub właściwym prawem, a w szczególności:

a) specyfikację dostarczonych Produktów w postaci dokumentu WZ lub kopii faktury VAT,

b)  świadectwo kontroli jakości – jeśli jest wymagane.

3. Dostawca zobowiązany jest, z chwilą wykonania Usługi, do przekazania Nabywcy wymaganej dokumentacji technicznej.

4. Brak dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt 3 powyżej uważany jest przez strony za niewykonanie umowy i upoważnia Nabywcę do realizacji wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub do:

a) odesłania dostawy w celu uzupełnienia brakujących dokumentów na koszt Dostawcy,

b) nie przyjęcia dostawy i postawienia dostawy do dyspozycji Dostawcy oraz wyznaczenia terminu do usunięcia braków,

c) przesunięcia terminu  płatności, który będzie liczony od nowa po usunięciu braków.

5. Specyfikacja dołączona do wysyłki musi bezwzględnie zgadzać się z rodzajem i ilością Produktów dostarczonych do Nabywcy. W innym wypadku Nabywca zastrzega sobie prawo do odesłania całej przesyłki Dostawcy na jego koszt w celu usunięcia niezgodności.

6. Na czas transportu Produkty muszą być zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Brak odpowiedniego oznakowania lub opakowania może być uznany za wadę Produktu. Dostawa powinna być zrealizowana w całości, bez dzielenia jej na części, chyba że Nabywca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę albo wynika to z zamówienia złożonego przez Nabywcę.

7. Koszty transportu zwróconych Produktów jak również koszty ponownej wysyłki Produktów w celu wymiany są zawsze ponoszone wyłącznie przez Dostawcę, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Przejście własności Produktów, niebezpieczeństwa ich utraty lub uszkodzenia oraz ciężarów i korzyści na Nabywcę następuje z chwilą odbioru Produktów (ilościowego i jakościowego) w miejscu jego przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu przez Dostawcę dotyczących danego Produktów atestów materiałowych, kart gwarancyjnych lub innych dokumentów wyspecyfikowanych co do rodzaju i terminów ich dostarczenia w zamówieniu Nabywcy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY ZA OPÓŹNIENIE

1. Terminy dostaw Produktów określone w zamówieniu mogą zostać zmienione jedynie za uprzednią pisemną zgodą Nabywcy.

2. Termin dostawy w odniesieniu do jednorazowej dostawy Produktów oznacza datę jej otrzymania przez Nabywcę w miejscu wskazanym w zamówieniu. Termin dostawy w odniesieniu do dostaw Produktów realizowanych etapowo oznacza datę ich wykonania zgodnie z wynikającymi z zamówienia terminami dotyczącymi realizacji poszczególnych etapów zamówienia i ich otrzymania przez Nabywcę w miejscu wskazanym w zamówieniu.

3. Ewentualna dostawa Produktów przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za uprzednią pisemną zgodą Nabywcy z zastrzeżeniem, że zapłata za te dostawy będzie miała miejsce w terminie wymagalności wskazanym na zamówieniu.

4. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu zamówionych Produktów lub w wykonaniu zamówionych Usług w stosunku do terminów określonych przez Nabywcę w zamówieniu, Nabywca może odstąpić w całości lub w części od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu umowy, Nabywcy  przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Za wykonanie umowy strony uważają dostarczenie Produktów lub wykonanie Usług wolne od wad.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Nabywcy przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 20% wartości brutto zamówionych Produktów lub Usług, niezależnie od kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy naliczanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. Nabywca ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY ZA JAKOŚĆ PRODUKTU

1. Produkty powinny nadawać się do użycia dla jakiego zostały przeznaczone i powinny być zgodne z warunkami określonymi w zamówieniu, w szczególności w zakresie ilości, jakości i specyfikacji  technicznej. W przypadku zakupu według otrzymanych od Dostawcy wzorów, Produkty powinny być zgodne z próbką zaakceptowaną przez Nabywcę i z opakowaniem katalogowym.

2. Dostawca odpowiada względem Nabywcy za wszelkie wady dostarczanych przez siebie Produktów lub świadczonych usług. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Nabywcy przez osoby, którymi Dostawca posługuje się przy wykonaniu umowy.

3. Dostawca odpowiada względem Nabywcy za zgodność dostarczonych Produktów z określonymi przez Nabywcę wymogami bezpieczeństwa, wszelkimi specyfikacjami i normami określonymi w zamówieniu Nabywcy, jak też gwarantuje że Produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium wszystkich państw świata, w szczególności wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

4. Na żądanie Nabywcy Dostawca udzieli Nabywcy gwarancji jakości.

5. Nabywca jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli odbioru jakościowego w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji umowy oraz jakości Produktów. Dostawca jest zobowiązany zapewnić Nabywcy możliwość realizacji powyższego uprawnienia w terminach i na warunkach zgłoszonych przez Nabywcę.

6. Przy realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń przedstawionych przez Nabywcę w wyniku przeprowadzenia kontroli.

7. Wszelkie niejasności dotyczące dokumentacji Nabywcy, specyfikacji  lub identyfikacji produktów katalogowych, Dostawca zobowiązany jest wyjaśnić z Nabywcą przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

8. Produkt musi być oznaczony w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację. Dla Produktów wykonywanych wg. dokumentacji Nabywcy, ich oznaczenie musi być zgodne z opisem na dokumentacji.

9. Nabywca dokona kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych Produktów, jak też ich przyjęcia lub odmowy przyjęcia bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 21 dni od daty dostawy. O fakcie nieprzyjęcia  Produktów, ze wskazaniem przyczyn, Nabywca niezwłocznie powiadamia Dostawcę. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o odmowie przyjęcia Produktów Dostawca ustosunkuje się do decyzji Nabywcy. Produkty nie przyjęte przez Nabywcę, o ile strony nie postanowią inaczej zostaną w terminie 7 dni od daty odmowy ich przyjęcia przez Nabywcę odebrane przez Dostawcę, a w ich miejsce dostarczone produkty wolne od jakichkolwiek wad. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Dostawca. Powyższy zapis nie uchybia roszczeniom Nabywcy wynikającym z przepisów o rękojmi za wady.

10. W przypadku niewykonania umowy w terminie lub niedostarczenia produktów wolnych od wad w terminie Nabywca ma prawo powierzenia dostarczenia Produktów lub wykonanie Usług osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.

11. Jeżeli dostarczone Produkty lub wykonane Usługi staną się częścią elementów maszyn, prac, produktów czy systemów  dostarczonych następnie do klienta Nabywcy to w przypadku ujawnienia się wady Produktu lub Usługi Nabywca zastrzega sobie prawo do samodzielnego dokonania wymiany wadliwego produktu lub wykonania naprawy w tym demontażu oraz ponownego montażu i obciążenia ich kosztami Dostawcę niezależnie od wysokości tych kosztów, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu.

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ustalona cena obejmuje również koszty dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu, dokumentacji oraz opakowania Produktów, chyba że strony postanowiły inaczej.

2. Faktura/rachunek może być wystawiona po wydaniu Produktu Nabywcy wraz z wszelkim związanymi z Produktem dokumentami w tym certyfikatami i atestami. Dostawca jest zobowiązany do wystawienia faktury/rachunku zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiążącą strony umową. W fakturze Dostawca zobowiązany jest podać również datę i numer zamówienia Nabywcy oraz datę wysłania Produktu do Nabywcy. Do faktury/rachunku Dostawca dołącza dokumenty wskazujące nazwę i adres przewoźnika.

3. O ile strony nie postanowią inaczej, termin zapłaty wynosi 30 dni i biegnie od dnia doręczenia Nabywcy faktury/rachunku wystawionej zgodnie z umową, chyba że strony postanowiły inaczej. Jeżeli Nabywcy zostanie doręczona faktura/rachunek przed dostarczeniem Produktu wraz z wymaganymi dokumentami to termin zapłaty biegnie od dnia dostarczenia Produktu wraz z dokumentami, chyba że strony postanowiły inaczej.

4. Nabywca jest zobowiązany do dokonania zapłaty w sposób i na warunkach określonych w zamówieniu przyjętym przez Dostawcę.

5. Odstępstwa od ustalonych w zamówieniu warunków upoważniają Nabywcę do wystąpienia z wnioskiem o wystawienie faktury korygującej.

6. Warunkiem zapłaty jest dostawa Produktów lub wykonanie Usług wolnych od wad oraz prawidłowe wystawienie faktury, zgodnie z zamówieniem.

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Nabywcy.

8. Nabywca jest uprawniony do dokonania zapłaty poprzez potrącenie wierzytelności Dostawcy z wierzytelnościami przysługującymi Nabywcy wobec Dostawcy.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

1. Dostawca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych w związku z realizacją zamówienia danych osobowych, w tym stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Dostawca zapewni by osoby mające dostęp do danych osobowych powierzonych przez Nabywcę znały stosowne przepisy regulujące ochronę danych osobowych oraz posiadały uprawnienia do przetwarzania tych danych nadane przez Administratora Danych Osobowych.

3. Dostawca oświadcza, że dane osobowe Nabywcy zostaną wykorzystywane wyłącznie na cele realizacji zamówienia.

4. Dostawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji zamówienia do usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych przez Nabywcę poprzez ich trwałe usunięcie lub zniszczenie nośników na których są one zapisane o ile ich dalsze posiadanie nie jest uzasadnione stałą współpracą handlową z Nabywcą.

5. Dostawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy otrzymane Informacje poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Informacji poufnych do innych celów niż wykonanie zamówienia.

6. Dostawca może udostępnić Informacje poufne swoim podwykonawcom jedynie w zakresie, w jakim potrzeba udostępnienia wynika z realizacji zamówienia pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania poufności na zasadach odpowiadających postanowieniom niniejszych Warunków.

7. Obowiązek zachowania poufności wiąże Dostawcę bezterminowo.

8. Zobowiązania do zachowania poufności, określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do informacji:

a) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia obowiązku zachowania ich w poufności;

b) w przypadkach gdy Nabywca wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie;

c) do informacji co do których istnieje obowiązek ujawnienia ich organom publicznym, zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

9. Na żądanie zgłoszone przez Nabywcę, a w przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Dostawca zwróci Nabywcy wszystkie dokumenty, materiały i inne nośniki informacji, zawierające Informacje poufne.

10. W przypadku ujawnienia przez Dostawcę Informacji poufnych innym podmiotom (osobom trzecimi), Dostawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne.

11. Nabywca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Dostawca oświadcza, że Produkty nie naruszają praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, a ich produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i jest prowadzona zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Ponadto Dostawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Nabywcy wskutek naruszenia tych praw.

2. Dostawca oświadcza, że Usługi i sposób ich wykonywania nie naruszają praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, ich wykonywanie nie  narusza zasad uczciwej konkurencji  i jest  zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

3. Dostawca nie jest uprawniony do posługiwania się nazwami handlowymi lub markami, logo ani innymi identyfikatorami Nabywcy bez jego pisemnej zgody.

4. Produkty wyprodukowane przez Dostawcę na rzecz Nabywcy na podstawie dokumentacji Nabywcy lub z jej wykorzystaniem, nie mogą być oferowane lub sprzedawane przez Dostawcę osobom trzecim ani używane przez Dostawcę dla własnych potrzeb.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostawca nie może dokonać na osobę trzecią cesji praw i obowiązków z tytułu łączącej strony umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

2. Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się kodeks cywilny.

4. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych Warunków, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień chyba że strony postanowią inaczej.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Warunkach jest sąd właściwy dla siedziby Nabywcy.

6. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 9 września 2017 roku.

Pobierz PDF (Ogólne Warunki Zakupu – PLASTEM)

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl