Ogólne Warunki Realizacji Sprzedaży i Dostaw oraz Wykonywania Usług przez PLASTEM P. Ciupa i T. Teodorczyk sp. k. z siedzibą w Janiszewicach

I. DEFINICJE:

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Realizacji Sprzedaży i Dostaw oraz Wykonywania Usług jest mowa o:

1. Nabywcy – należy przez to rozumieć każdy podmiot nabywający Produkty oferowane przez Dostawcę lub zamawiający usługi przez niego wykonywane.

2. Dostawcy – należy przez to rozumieć PLASTEM P. Ciupa i T. Teodorczyk sp. k. z siedzibą w Janiszewicach, Janiszewice 3A, 98-220 Zduńska Wola

3. Produkcie – należy przez to rozumieć jakiekolwiek rzeczy ruchome, które Nabywca zamówił u Dostawcy celem ich wykonania i/lub zakupu, zgodnie ze specyfikacją rodzajową, ilościową i jakościową.

4. Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie prace, których wykonanie Nabywca zamówił u Dostawcy, zgodnie ze specyfikacją rodzajową ilościową i jakościową.

5. Informacjach poufnych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje Dostawcy o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, udostępnione Nabywcy w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego czy zostały oznaczone jako „poufne” lub nie, w szczególności idee, techniki, technologie, schematy, rysunki, przedmiotu prawa autorskiego, modele, wynalazki, know-how, urządzenia, stosowane oprogramowanie i systemy zabezpieczeń, informacje dotyczące badań i ich wyników, doświadczeń, projektów i specyfikacji, informacje finansowe, wymagania handlowe i produkcyjne, listy kontrahentów, inwestorów i pracowników oraz ich dane kontaktowe, powiązania biznesowe i kontraktowe, prognozy biznesowe, plany marketingowe, informacje poufne osób trzecich (w dozwolonym zakresie), lub inne informacje przedstawiające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej może naruszyć interesy Dostawcy.

6. OW – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Sprzedaży i Dostaw oraz Wykonywania Usług.

7. Sile wyższej – należy przez to rozumieć wszelkie okoliczności, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w wyniku których realizacja zamówienia przez Dostawcę jest niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do tego stopnia, że nie można wymagać od Dostawcy wykonania umowy, strajk, brak dostaw Produktów, materiałów lub usług do Dostawcy, które to Produkty, materiały i usługi są konieczne do realizacji zamówień Nabywcy, wojna, klęski żywiołowe, inne podobne zdarzenia.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsze OW znajdują zastosowanie do sprzedaży i dostaw Produktów oferowanych przez Dostawcę oraz wykonywanych przez niego Usług i wyłączają ogólne warunki zakupów/dostaw obowiązujące u Nabywcy, nawet wtedy, gdy obowiązywanie OW Dostawcy nie zostało w sposób wyraźny zakwestionowane. Milczące uznanie ogólnych warunków umów Nabywcy poprzez dorozumiane zachowanie jest wykluczone.

2. OW stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Nabywcą oraz Dostawcą, w tym potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma wystawianej przez Nabywcę, przy czym w przypadku, gdy Strony swoje prawa i obowiązku uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności zastosowanie znajdują postanowienia pisemnej umowy, a postanowienia OW mają wówczas zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w umowie

3. OW są podane do wiadomości Nabywcy, poprzez stosowną informację znajdującą się na dokumencie zamówienia lub oferty oraz udostępnienie ich na stronie internetowej www.plastem.pl. Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą przyjęcie przez Nabywcę OW przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, dostawy lub zlecenia (świadczenia usług).

4. Nabywca składając zamówienie, akceptując fakturę pro forma lub przystępując do wykonania Umowy potwierdza jednocześnie znajomość niniejszych OW.

III. ZAMÓWIENIA

1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie Nabywcy złożone w odpowiedzi na ofertę Dostawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Nabywcy, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

2. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Postanowienia ustępu 4 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Dostawca nie pozostaje zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia Nabywcy.

4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Dostawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.

5. Dla ważności zawarcia umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

IV. DOSTAWA

1. Zamówione Produkty będą dostarczone w terminie i sposób zgodny z potwierdzonym zamówieniem Nabywcy.

2. Rozładunek Produktu oraz transport wewnątrz zakładu Nabywcy odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy w obecności przedstawiciela Dostawcy.

3. W przypadku, gdy Produkt jest wysyłany na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Nabywcę korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu następuje w momencie wydania Produktu przewoźnikowi. Jeżeli w momencie odbioru Produktu od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy Produktem rzeczywiście dostarczonym, a Produktem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie Produktu, musi on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub protokołu reklamacji podpisanego przez przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Nabywcę powyższych obowiązków oznaczać będzie:

a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu – w przypadku uszkodzeń Produktu;

b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy Produktem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

4. W przypadku, gdy Nabywca odbiera Produkt własnym środkiem transportu, przejście na Nabywcę korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu następuje z momentem wydania mu Produktu z magazynu Dostawcy.

5. Nabywca ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności Produktu z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy w przypadku dostawy do miejsca wskazanego przez Dostawcę lub w obecności pracownika Dostawcy w przypadku wydania Produktu z magazynu. Wszystkie rozbieżności odnotowuje w formie pisemnej.

6. Domniemywa się, iż osoba odbierająca Produkt w imieniu Nabywcy posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności.

7. Odbiór Produktu bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez Dostawcę.

8.  Termin dostawy liczy się począwszy od dnia, w którym Dostawca i Nabywca uzgodnili treść zamówienia w sposób określony w pkt III.5. Dotrzymanie terminu dostawy jest uwarunkowane od otrzymania we właściwym czasie kompletnej dokumentacji od Nabywcy, w tym niezbędnych zezwoleń, a także od wyjaśnienia i zatwierdzenia we właściwym czasie projektów oraz dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Nabywcy.

9. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli Produkt opuścił magazyn Dostawcy przed upływem uzgodnionego terminu dostawy.

10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie Produktu jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Nabywcy o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie.

11. W przypadku, gdy Nabywca nie odbiera Produktu lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Dostawcy przysługuje prawo umieszczenia Produktu w magazynie na koszt i ryzyko Nabywcy oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.

12. Jeśli opóźnienie w odbiorze Produktu przekracza termin 10 dni roboczych w stosunku do daty pozostawienia Produktu do dyspozycji Nabywcy lub jeśli Nabywca odmawia przyjęcia Produktu, Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży Produktu na koszt i niebezpieczeństwo Nabywcy.

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Prawo własności Produktów przechodzi na Nabywcę dopiero z chwilą uiszczenia całkowitej ceny zamówionego Produktu wraz z należnościami ubocznymi (odsetki, koszty).

2. Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy pozostaje w mocy również w przypadku połączenia Produktów z innymi rzeczami.

3. Produkty, odnośnie których Dostawcy służy prawo własności winny zostać w sposób widoczny oznaczone przez Nabywcę, jako stanowiące własność Dostawcy, wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Nabywca.

4. Nabywca nie jest uprawniony do obciążania jakimikolwiek prawami Produktów stanowiących własność Dostawcy.

5. Nabywca upoważnia Dostawcę do przeprowadzenia kontroli realizacji postanowień dotyczących zastrzeżenia własności, upoważnienie to nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom ze strony Nabywcy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY ZA ILOŚĆ I JAKOŚĆ

1. Nabywca jest zobowiązany do zbadania Produktów pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

2. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych muszą zostać zgłoszone niezwłocznie, w momencie dostawy Produktu, wady ukryte w terminie 5 dni roboczych od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

3. Termin na rozpoznanie roszczenia Nabywcy z tytułu reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania Produktu do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Nabywcy z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego Produktu. W takim wypadku Nabywca zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.

4. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Nabywcę prawa do reklamacji.

5. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe Produktów nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ustalona cena obejmuje koszt opakowania zgodnie z praktyką stosowaną przez Dostawcę. Dostawca zastrzega sobie prawo zwiększenia uzgodnionej ceny o koszt opakowania niestandardowego, o czym Nabywca zostanie powiadomiony.

2. Nabywca jest zobowiązany do dokonania zapłaty w sposób i na warunkach określonych w zamówieniu przyjętym przez Dostawcę.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu w przypadku zmiany wysokości podatku VAT lub wprowadzenia innych form opodatkowania.

4. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku polskim oraz międzynarodowym (pandemia, wojna w Ukrainie, trudności w dostawach surowców, inflacja).

5. Dostawca może uzależnić dostawę od dokonania przez Nabywcę przedpłaty za zamówione Produkty, o ile postanowienie takie wynika z treści zamówienia lub potwierdzenia zamówienia.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

7. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Dostawca może powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Dostawca może odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Nabywcy. Ponadto w takiej sytuacji Nabywca traci prawo do wszystkich udzielonych mu rabatów, zniżek, bonusów, premii od obrotu itp., a wszelkie zobowiązania Nabywcy stają się w stosunku do Dostawcy natychmiast wymagalne.

8. W przypadku opóźnienia Nabywcy w zapłacie za dostarczony lub zamówiony Produkt, Dostawca uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie lub w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych według własnego wyboru.

9. Płatności dokonywane przez Nabywcę, Dostawca ma prawo zaliczać w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań Nabywcy – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania należności ubocznych (odsetki, koszty) – na poczet tych należności.

10. Jeżeli po zawarciu przez Strony umowy sprzedaży lub dostawy Produktów, powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Nabywcy lub gdy fakt ten – mający miejsce w momencie zawarcia umowy – ujawni się dopiero później, Dostawca może powstrzymać się ze spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi jak odsetki i koszty) lub zażądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, zaś wszelkie zobowiązania Nabywcy stają się natychmiast wymagalne. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Dostawca może odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Nabywcy.

VIII. GWARANCJA

1. Dostawca udziela niniejszym Nabywcy gwarancji prawidłowego działania zakupionych Produktów.

2. Gwarancja na zakupione Produkty co do zasady obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty dostawy Produktu, chyba że strony postanowiły inaczej.

3. W przypadkach Produktów, dla których producent ogranicza gwarancję będą wydawane dokumenty gwarancyjne uwzględniające gwarancję producenta.

4. Dostawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do naprawy Produktu objętego gwarancją.

5. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń Produktu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z Produktu, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji;

b) uszkodzenia Produktu spowodowane korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

c) uszkodzeń Produktu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione;

d) przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione;

e) elementów zużywających się.

6. Gwarancja obowiązuje tylko wobec pierwszego Nabywcy.

7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Nabywca oświadcza, że nie będzie rościł pretensji w stosunku do Dostawcy z tytułu przestoju powstałego na skutek dostarczonego Produktu przez Dostawcę niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.

IX. RĘKOJMIA

1. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży.

X. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Produkt po jego odebraniu przez Nabywcę, w szczególności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a) rozładunku Produktu

b) użycia Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami technicznymi,

c) błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich

d) niezachowania zaleceń i instrukcji producenta,

e) niezastosowania się do przepisów bezpieczeństwa,

f) nieprawidłowego magazynowania Produktu;

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, straty wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Nabywcy.

4. W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy wobec Nabywcy jest ograniczona do wartości Produktów netto będącego przedmiotem zamówień.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

1. Nabywca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych w związku z realizacją zamówienia danych osobowych, w tym stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Nabywca zapewni by osoby mające dostęp do danych osobowych powierzonych przez Dostawcę znały stosowne przepisy regulujące ochronę danych osobowych oraz posiadały uprawnienia do przetwarzania tych danych nadane przez Administratora Danych Osobowych.

3. Nabywca oświadcza, że dane osobowe Dostawcy zostaną wykorzystywane wyłącznie na cele realizacji zamówienia.

4. Nabywca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji zamówienia do usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych przez Dostawcę poprzez ich trwałe usunięcie lub zniszczenie nośników na których są one zapisane o ile ich dalsze posiadanie nie jest uzasadnione stałą współpracą handlową z Dostawcą.

5. Nabywca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy otrzymane Informacje poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Informacji poufnych do innych celów niż wykonanie zamówienia.

6. Obowiązek zachowania poufności wiąże Nabywcę bezterminowo.

7. Zobowiązania do zachowania poufności, określone w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do informacji:

a) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia obowiązku zachowania ich w poufności;

b) w przypadkach gdy Dostawca wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie;

c) do informacji co do których istnieje obowiązek ujawnienia ich organom publicznym, zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym orzeczeniem sądu.

8. W przypadku ujawnienia przez Nabywcę Informacji poufnych innym podmiotom (osobom trzecimi), Nabywca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca nie może dokonać na osobę trzecią cesji praw i obowiązków z tytułu łączącej strony umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

2. Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW stosuje się kodeks cywilny.

4. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych OW, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych OW jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

6. Niniejsze OW obowiązują od dnia 01/08/2017.

Pobierz PDF  (Ogólne Warunki Sprzedaży – PLASTEM)

DZIAŁ HANDLOWY

Adam Wardęga (wew.48)
+48 667 603 803
adam.wardega@plastem.pl

 

Marcin Smażek (wew.32)
+48 601 404 719
marcin.smazek@plastem.pl

 

Piotr Dobrowolski (wew.36)
+48 697 970 653
piotr.dobrowolski@plastem.pl

 

Łukasz Majewski (wew.26)
+48 607 077 677
lukasz.majewski@plastem.pl

 

Dariusz Janiszewski (wew.25)
+48 609 820 585
dariusz.janiszewski@plastem.pl

 

Mariusz Kantorczyk (wew.22)
+48 609 030 679
kantorczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE KRAJOWE

Damian Mikołajczyk (wew.23)
+48 697 970 652
damian.mikolajczyk@plastem.pl

ZAOPATRZENIE ZAGRANICZNE

Karolina Nagła (wew.38)
+48 603 032 490
karolina.nagla@plastem.pl