Inwestycje

Plastem P.Ciupa i T.Teodorczyk Sp. jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”

Tytuł projektu:

Rozwój spółki Plastem poprzez wdrożenie innowacji z zakresu produkcji systemów transportu wewnętrznego

Cele projektu:

– poszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowej grupy produktów,

– poprawa konkurencyjności spółki,

– poprawa jakości wykonania linii transportujących,

– nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami,

– zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych,

– wzrost zatrudnienia.

Planowane efekty:

– umocnienie konkurencyjności spółki Plastem,

– wzrost efektywności produkcji,

– pozyskanie nowej, znaczącej grupy Klientów.

Wartość projektu: 3 284 100,00 PLN,

Kwota dofinansowania: 1 174 800,00 PLN

logo unia


 

Firma PLASTEM zrealizowała projekt: „Budowa nowoczesnego zakładu produkcji systemów logistyki transportu wewnętrznego w firmie Plastem” w ramach III osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Bez nazwy-2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

logotypy